Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Strandskydd

Inom ett strandskyddsområde får du inte uppföra eller ändra byggnader utan dispens. Inte heller får du utföra andra anläggningar eller anordningar som bryggor, vägar eller grävningsarbeten, om det hindrar allmänhetens tillgång till ett område där vi annars kan färdas fritt eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet. För att få bygga eller göra andra åtgärder inom ett strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

Det strandskyddade området är 100 meter från strandlinjen och upp på land och 100 meter ut i vattnet vid normalt medelvattenstånd. I kommunen gäller det vid havet, Ljusnan inklusive Bergviken och Marmen, och 100 meter vid övriga sjöar och vattendrag.

Vid dessa platser är strandskyddet för land- och vattenområden utvidgat till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd:

  • Klacksöarna
  • Prästgrundet
  • Stålnäset
  • Åsbacka
  • Stenö-Lilljungfrun-Enskär
  • Axmar naturreservat och Tupparna

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten, för djur- och växtliv.

Ansöka om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens lämnar du till bygg- och miljönämnden som prövar den mot miljöbalken.

För att få en strandskyddsdispens måste det finnas särskilda skäl, exempelvis att marken redan är ianspråktagen, eller att byggnaden/anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet, och behovet inte kan säkerställas utanför strandskyddat område.

Tänk på att det inte räknas som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

En ansökan om strandskyddsdispens ska innehålla

  • Skriftlig ansökan via vår blankett
  • Situationsplan, lämpligen i skala 1:400 eller 1:500
  • Områdeskarta
  • Plan- och fasadritningar i vissa fall

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar. Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen för ytterligare information.

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Vi tar ut avgift för ärendeprövningen, även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Anmäla Vattenverksamhet

Vissa åtgärder kräver även anmälan för vattenverksamhet, exempelvis om man utför arbeten i vatten i samband med anläggande av brygga, muddringsarbeten mm.
En sådan anmälan görs till Länsstyrelsen i Gävleborg.länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Särskilda regler för Skatön

DispositionsplanPDF (pdf, 123.1 kB)

ReservatsbestämmelserPDF (pdf, 491.4 kB)

ÄndringsföreskrifterPDF (pdf, 90.6 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter