Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Föreskrifter för hälsa  och miljö

Kartbilaga, klicka för att förstora

Kartbilaga, klicka för att förstora

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Söderhamns kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 §188

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning
2 §

För enskilda avloppsanordningar inom kommunalt skyddsområde för Järvsjöns ytvattentäkt skall följande bestämmelser gälla: Nyanläggning av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-avlopp) kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden. Installation av WC- eller BDT-avlopp medges endast på platser där noggranna förundersökningar kan påvisa att marken lämpar sig för behandling av spillvatten.

Djurhållning
3 §

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. giftorm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantag för giftorm där tillståndsplikt gäller i hela kommunen.

Tomgångskörning
4 §

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta gäller inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning,
3. om det krävs för att uppvärma fordonet till ett på grund av omständigheterna trafiksäkert skick (fri sikt).

Spridning av gödsel
5 §

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan eller inom kommunalt vattenskyddsområde ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden innan spridning sker. Anmälan enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på villatomt. Anmälan fordras inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

6 §

Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ge in anmälan till bygg- och miljönämnden. Detsamma gäller enligt dessa föreskrifter inom kommunala vattenskyddsområden samt områden med hög skyddsnivå (se kartbilaga).

Värmepumpar (skydd för yt- och grundvatten)
7 §

Den generella tillståndsplikt som råder idag ersätts med tillståndsplikt inom kommunala vattenskyddsområden. I övrigt anmälningsplikt enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 17 §. (Se 7 §.)

Eldning
8 §

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av rent trä. Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år.

9 §

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Ansökan och anmälan
10 §

Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av bygg- och miljönämnden. Enligt 46 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ansökan om tillstånd alternativt anmälan enligt dessa föreskrifter vara skriftlig och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som ansökan/anmälan avser. En anmälan skall ha inkommit i god tid, dock senast sex veckor innan beräknad igångsättning.

Sanktioner
11 §

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Dispens
12 §

Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2 § p.1 samt 9 § i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
13 §

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
14 §

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Relaterad information

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö - PDFPDF (pdf, 857.4 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter