جنتری

همچنین در اینجا سازمانهای مختلف برای آموزش وتدریس زبان سویدنی وجود دارد.

در این جا یک جدولexternal link, opens in new window راهنما وجود دارد، که زمان ها ومکان ها درشهر سودیرهامن درآن مشخص شده است.