Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Så arbetar kommunens revisorer

Vi som är kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att utöva demokratisk kontroll av kommunens verksamhet i styrelser, nämnder och i bolagsform. Vi arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten och kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin.

Revisorernas uppgifter anges i kommunallagens nionde kapitel och kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för revisorernas arbete. Varje år görs en revisionsplan.

All verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnders ansvarsområden ska årligen granskas och prövas för att se

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

Även de kommunala bolagen granskas utifrån likartat synsätt.

Arbetsform

Varje revisor är en egen myndighet. Men vi arbetar tillsammans och har en stor samsyn på revisionsarbetet. Vi är oberoende och opartiska, vi bedriver revisionsarbetet självständigt och omfattas av reglerna för tystnadsplikt. Vi vill att saklighet ska styra vårt agerande, våra bedömningar och uttalanden.

Arbetet sker tillsammans med auktoriserade revisorer och dokumenteras i revisionsrapporter och i skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Det är PwC som utför granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag och sköter den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

God revisionssed är den praxis och det förhållningssätt som råder bland förtroendevalda revisorer och sakkunniga. Den är inte reglerad i lag, reglemente eller på annat sätt. God revisionssed belyser revisionsprocessen och det nödvändiga i att göra urval utifrån kriterierna väsentlighet och risk.

Rapporter

Revisorernas arbete dokumenteras fortlöpande i revisionsrapporter och i skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Vi avger även varje år en berättelse till kommunfullmäktige med en redogörelse för resultatet av revisionen.

Vi kan rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda och ska i vår revisionsberättelse uttala oss om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Revisionsplan

Att planera revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till revisorernas ekonomiska ramar. Vi upprättar varje år en revisionsplan för vårt arbete. Revisionsplanen delges styrelser och nämnder.

Planen kan bland annat omfatta särskilda aktuella revisionsprojekt, årlig ansvarsgranskning av samtliga nämnder, intern kontroll, avtalshantering, utveckling av informationen på webben, nämnders styrning av verksamhet och ekonomi, studiebesök i verksamheter och träffar med tjänstemän, läsa
protokoll, ekonomiska analyser, uppföljning av tidigare rapporter, planering av nästa år med bedömning av risk och väsentlighet, årsrevision och delårsbokslut.

Så arbetar vi

Utifrån de regler som finns för uppdraget, ska revisionen:

 • vara framåtsyftande
 • leda till utveckling, förbättring och en effektivare verksamhet
 • uppfattas som en tillgång i det demokratiska arbetet
 • vara ett stöd för arbetet i styrelser och nämnder
 • bedrivas i en positiv anda och i dialog med styrelser och nämnder
 • granska att kommunfullmäktiges beslut genomförs av styrelser och nämnder
 • granska att styrelser och nämnder har en effektiv resursanvändning och att de följer upp kvaliteten inom sina verksamheter
 • ställa tydliga krav på styrelser och nämnder
 • arbeta på ett sådant sätt att granskningar bidrar till önskvärda förändringar i styrelsers och nämnders verksamhet

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontaktuppgifter

Kommunrevisionen har sakkunnigt biträde från PwClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hanna Franck Larsson
010-212 75 47
hanna.franck.larsson@se.pwc.com

Styrdokument

Reglemente för revisorernaPDF (pdf, 193 kB)
Kommunallag kapitel 9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Revisionsrapporter

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter