کلینیک جوانان

کلینیک جوانان برای نوجوانان بین 13 تا 23 سال باز است

همه کارمندان کلنیک رازدارشما بوده، ملاقات نیز رایگان استدرکلنیک جوانان شما میتونید دررابطه بامشکلات مقاربتی، سلامت روابط جنسی کمک دریافت نماییددرکلنیک جوانان، داکتر مامائی، پرستار، داکتر ومشاورسلامت کارمیکنند

شما میتوانید باکلینیک جوانان از طریق تلفنی، ملاقات حضوری، یاشماره تلفون 1177(Vårdguidens e-tjänster) external link, opens in new windowبخش خدمات الکتریکی تماس حاصل نمائید

همچنین شمامیتوانید ازطریق ویب سایت کلنیک جوانان سوالات مختلف تانرامطرح نموده بزبان های مختلف جوابهای تانرادریافت نماپید UMO:SEexternal link, opens in new window

 

  اطلاعات در مورد مراقبت مرکز سلامت ومراقبت از کود‍کان

اطلاعات در مورد مراقبت های صحی مدارس