نقشه: مراکز صحی

درشاروالی شهرسودیرهامن مراکز صحی بسیار وجود دارد برای بازدیداز آنها برروی نقشه ککلیک کنید.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.