مرکزتجمع خانوا ده ها

مرکز تجمع خانواده ها یک محل ملاقات برای خانواده ها ی دارای فرزندان 0-6 سال وخانم های بارداراست. خدمات رایگان و جزییات آن محرمانه است.

درین مرکزیک کودکستان برای سرگرمی کودکان باز است، همچنین داکتران ولادی نسایی ومشاور اموراجتماعی وسلامت کودکان ﴿بی وی سی﴾ نیزحضوردارند.


نقشه: سودیرهامن Söderhamn External link, opens in new window.


 

کودکستان باز

دراین مکان کودک‍ان همراه با والدین و افراد بزر‍گسال﴿برادر یا خواهر﴾ خود میتوانند بیایند وهمدی‍گر را ملاقات کنند. در اینجا وسایل سرگرمی برای کودکان صفر تا پنچ سال موجوداست که میتوانند باهمدی‍گرصحبت وبازی کنند وهمچنین والدین نیزمیتوانند حضور داشته وهمرا با کود‍کان خود بازی کنند، لازم نیست والدین حضور شانرا درکودکستان از قبل اطلاع دهند.

یخچال برای نگهداری و مایکروویر برای گرم نمودن غذای تان مو جود است.

بزرگسالان چای، ‍کافه وساندویچ را میتوانند ازما خریداری نمایند ولی، برای کودکان رایگان است.

کودکستان برای سنین مختلف در روز های مختلف بازمیباشد.

 

ساعات کار در شهر سودیر هامن Söderhamn External link, opens in new window.


 

کودکان درین کودکستان میتوانند درزمان ملاقات داکتر سلامت کودکان﴿بی وی سی﴾ وزمانی که ‍مادران برای ملاقات داکترنسایی مراجعه می‍کنند، بازی نمایند. والدین ملزم هستند تا با کود‍ک خود یک فرد بزرگسال همراه بیاورند، که در زمان ملاقات شان با پرستار از کودک شان مراقبت کنند.

 

کلینیک ولادی ونسایی

درین کلینیک شما میتوانید تست دوران بارداری را انجام دهید، وهمچنان معلومات راجع به آمادگی برای زایمان وچگونگی مراقبت از نوزاد به شما ارائه خواهد شد.

شما می توانید تست حاملگی، و گرفتن مشاوره برای جلوگیری ازبارداری و روش نمونه گیری به ظن بیماری های مقاربتی را نیزدر کلینیک انجام دهید.

خدمات رایگان بوده با تعیین وقت قبلی انجام می گیرد.


مشاوراموراجتماعی

مشاور امور اجتماعی راهنمایی های لازم را برای آینده والدین وکودکان بین صفر تا پنج سال تحت نظر کمون سودیرهامن ارائه میکند.

ملاقات وصحبت رایگان است ومشاوراموراجتماعی رازدارشما میباشد.


مرکز سلامت ومراقبت از کود‍کان

مر‍کز سلامت ومراقبت از‍کودکان رایگان وداو طلبانه است. درهرنوبت ملاقات، معاینات دقیق از ‍کود‍ ‍ک شما انجام میشود. شما میتوانید مرکز سلامت را شخصا انتخاب کنید.


نقشه: مرکز سلامت ومراقبت از کود‍کان External link, opens in new window.

 

  همه ‍کودکان صفر تا شش سال طبق یگ پروگرام و تقسیم اوقات خاص تحت مراقبت قرارمیگیرند.

کودکان یک تا سه هفته: اولین ملاقات در خانه یا محل زندگی کودک با حضورپرستارو مشاور سلامت کودکان ﴿بی وی سی﴾ انجام میگیرد.

هفته چهارم: ملاقات در کلینیک یا معاینه خانه داکتربرای معاینات کودک، توسط داکتراطفال انجام میگیرد.

هفته ششم تا هشتم: ملاقات در کلنینک توسط پرستار ومشاور سلامت‌ (بی وی سی )انجام میگیرد.

سه ماهگی: ملا قات در کلینیک برای واکسن کودک که، توسط پرستار انجام میگیرد.

پنج ماهگی: ملاقات در کلینیک برای واکسن کودک که توسط پرستار انجام میشود.

شش ماهگی: ملاقات در کلینیک که معاینات توسط داکتر انجام میشود.

هشت ماهگی: ملاقات در محل زندگی کودک که توسط پرستار انجام میگیرد.

ده ماهگی: ملاقات در کلینیک که توسط مشاور سلامت (بی وی سی )انجام میشود.

دواده ماهگی: ملاقات توسط داکتر اطفال وانجام واکسن یک سالگی.

هژده ماهگی: ملاقات در کلینیک انجام واکسن توسط پرستار.

دونیم سال تا سه سالگی: ملاقات کلینیک معاینات داکتروارزیابی چگونگی تکلم کودک توسط داکتر اطفال.

چهار سالگی: ملاقات کلینیک ارزیابی بینایی و شنوایی کوک توسط پرستار.

پنج سالگی: ملاقات کلینیک، انجام واکسن توسط پرستار ودریافت پاسخ بسته شدنی زمان ملاقات دوران کودکی فرزند شما.

نقشه: مرکزتجمع خانوا ده ها External link, opens in new window.

اطلاعات در مورد مراقبت های صحی مدارس

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.