کلینیک جوانان

کلینیک جوانان برای نوجوانان بین 13 تا 23 سال باز است

همه کارمندان کلنیک رازدارشما بوده، ملاقات نیز رایگان استدرکلنیک جوانان شما میتونید دررابطه بامشکلات مقاربتی، سلامت روابط جنسی کمک دریافت نماییددرکلنیک جوانان، داکتر مامائی، پرستار، داکتر ومشاورسلامت کارمیکنند

شما میتوانید باکلینیک جوانان از طریق تلفنی، ملاقات حضوری، یاشماره تلفون 1177(Vårdguidens e-tjänster) بخش خدمات الکتریکی تماس حاصل نمائید

همچنین شمامیتوانید ازطریق ویب سایت کلنیک جوانان سوالات مختلف تانرامطرح نموده بزبان های مختلف جوابهای تانرادریافت نماپید UMO:SE External link, opens in new window.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.