مسکن موقت

دراسکان موقت شما میتوانید ازمراقبت، تمرینات وخدماتی که به آن نیازدارید برخوردارباشید، اگرشما به خدمات بیشترنسبت به منزل نیاز داشته باشید شاروالی تصمیم میگیرد چگونه خدماتی ومراقبت را برایتان ارائه نماید.
شما درصورت لزوم به مدت کوتاهی ازاقوام یا بستگان تان درمنزل مراقبت میکنید، تا زمانیکه ایشان دراسکان موقت تحت مراقبت قرار گیرند.

 

اگر شما سوالی دارید لطفا مستقیم با ”Omvårdnad Direkt”
تماس بگیرید.

روزهای دوشنبه تا جمعه: 16:30-08:00

تلیفون: 027075656

 

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.