خانه سالمندان

اگرشما نیاز به مراقبت بیشترازخدماتی که در منزل برایتان فراهم است دارید، میتوانید تقاضای یک اطاق درخانه سالمندان نمایید. یک مأ موراز طرف شاروالی نیازمندیهای شما را بررسی میکند، اگر شما واجد شرایط زندگی نمودن درخانه سالمندان باشید، که باید درخانه سالمندان زندگی کنید برای شما تصمیم میگیرد. کلیه ای خانه های سالمندان دارای پرسونل است، که بصورت بیست وچهار ساعته درآنجا حضوردارند. همچنین پرسونل پزشکی از قبیل پرستار، فیزیوتراپیست نیزدر خانه سالمندان حضوردارند وقابل دسترسی برای همه افراد سالمند میباشد . همه آپارتمان ها مجهز به فیش تلیفون، پریزتلویزیون، آلارم ایمینی وتخت خواب است. متباقی تزئینات بعهده مستأجر میباشد . کسانیکه درخانه سالمندان زندگی میکنند هزینه های اجاره بها، سرویس ومراقبت را باید پرداخت کنند. مسکن سالمندان هزینه های متفاوت دارد، هزینه های یاد شده بستگی به اندازه وابعاد آپارتمان وچگونگی خدمات رسانی مراقبت به افراد سالمند دارد. نیازمندی های خانه سالمندان متنوع بوده خدمات رسانی طبق نیاز مندی های افرادسالمند ساکن در این مکان انجام میشود، هزینه های آن نیزمتفاوت میباشد.

 

خانه سالمندان (سرویس هوس)

درServicehus افرادی زندگی میکنند که آنها به پرسونل بیشتری نیاز ندارد.
Serviceboenden درچند منطقه شهر سودیر همن واقع است بیورکه باکا Björkbaca درمنطقه لیوسنه Ljusne کاستانیین Kastanjen درمنطقه لیوسنه Ljusne و لیندین Linden درمنطقه بیرویک Bergvik اینریسیت Enriset درمنطقه سودیرهامن Söderhamn واورسگوردین Åsgården نیز درمنطقه سودیرهامن Söderhamn موقعیت دارند.

 

آسایشگاه گروه برای افرادی که نیاز به مراقبت بیشترو جدی تردارند

اگرشما به مراقبت بیشتر نیاز دارید، چگونه میتوانید درآسایشگاه گروه مراجعه نموده جای برای زندگی اتنخاب نمائید آسایشکاه گروه برای افردیکه نیازمند به مراقبت بیشتردارند میباشد.

درین مکان پرسونل به صورت بیست وچهارساعت آماده برای انجام خدمات رسانی برای افراد ساکن در این جا میباشد. این آسایشگاه ها درمناطق مختلف موقعیت دارند. ایکلوندا جنگل Eklunda Skog در منطقه نورآلا Norrala هیدباکا Hedbacka درمنطقه سودیرآلا Söderala بیورک با کا Björkbacka در منطقه لیوسنه Ljusne اینریست Enriset درمحدوده سودیرهامن Söderhamn واوسگوردین Åsgården نیزدرمنطقه سودیرهامن Söderhamn موقعیت دارند.

 

آسایشگاه ویژه برای افرادی که مبتلا به مشکلات زیاد از جمله "زوال عقل" هستند

این آسایشگاه برای افرادی که دارای مشکلات ویژه میباشد است. اشخاصیکه مبتلا به زوال عقل مثلا آلزایمرهستند در اینجا تحت مراقبت قراردارند.

درین مکان به پرسونل خدمات رسانی بیشتر نیازاست وساختمان آن کوچک میباشد .

این آسایشگاه ها درمکانهای مختلف شهرسودیرهامن واطراف آن موقعییت دارند. ایکلوندا Eklunda Skog اینریست Enrisetدرمنطقه سودیرهامن Söderhamn فورشگوردین Forsgården درمنطقه نورآلا Norrala هید باکا Hedbacka درسودیرآلا Söderala و کاستانیین Kastanjen درمنطقه لیوسنه Ljusne موقعیت دارند.

 

اگر شما سوالی دارید لطفا مستقیم با ”Omvårdnad Direkt”
تماس بگیرید.

روزهای دوشنبه تا جمعه: 16:30-08:00

تلیفون: 027075656

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.