Kundtjänst

بخش خدمات به مراجعین

خدمات مراجعین با شماره تلیفون 75000 -0270 پاسخ داده میشود و به آدرس

Faxeholmsgatan 3 درطبقه پایین خانه خشتی موقعیت دارد، که قابل دسترسی برای مراجعین میباشد.

ما به زبانهای سویدنی وانگلیسی اطلاعات دراختیار شما قرار میدهیم.

برای خدمات به مراجعین یک کامپیوترعمومی دراین مکان قرار دارد. درصورت لزوم میتوانید ظرف زمان کوتاهی جهت رفع نیازمندی های تان ازآن استفاده نمایید.

جستجوی اطلاعات، فرمهای شاروالی، وفرم بس کارت های کودکان مکاتب را خانه پری نمایید.

نقشه: بخش خدمات به مراجعین External link, opens in new window.