مشاورمصرف کننده

راهنمایی مصرف کننده: درمورد قوانین مصرف شمارا کمک میکند.

دراینجا شما میتوانید درمورد حقوق وتعهدات قانونی مصرف کننده اطلاعات دریافت کنید.

هچنین شما میتوانیددرمورد بعضی قرارداد ها، شکایات بین افراد وفروشگاه ها یا شرکت ها راهنمایی های لازم رادریافت کنید.

 

بودجه وراهنمایی پر داخت بدهی

مشاور امورمالی وبدهی شاروالی درصورت بروز مشکلات اقتصادی و بدهی شما را راهنمایی وحمایت خواهد کرد.

شما میتوانید برای تنظیم یک بودجه که احتمالا برنامه های اقساط بانک ها وطلبکاران درآن گنجانده شده کمک دریافت کنید.

اگر شما در جستجوی کمک برای باز پرداخت بدهی تان هستید، درین صورت با اتخاذ یک راهکارمفید برای بازپرداخت بدهی تان حمایت وکمک خواهید شد. حل وفصل بدیهی شما معمولا به مدت پنج سال انجام میشود.

 

مشاوران مصرفی درشهر سودیرهامن، درکتاب خانه حضوردارند شما میتوانید با تلیفون نمبر(027075340) تماس گرفته، یا یک ایمیل به آدرس زیرارسال نموده، یک نوبت ملاقات برای تان رزوکرده درمورد مشکلات تان با مشاور مصرف صحبت نمایید.

فیلم: مصرف کننده جدید در سوئد External link, opens in new window.