واژه نامه های مهم

دراین جا شما لیست واژه نامه های را که معمولا توسط موسسات مختلف دولتی استفاده میشود پیدا خواهید کرد.

توضیحات کلمات ومفاهیم که معمولا در بازار کاراستفاده میشود.

 

فرهنگ لغت سویدنی - انگلیسیexternal link, opens in new window

واژه نامه سویدنی - انگلیسی - عربیexternal link, opens in new window

واژه نامه سویدنی - انگلیسی- دریexternal link, opens in new window

واژه نامه سویدنی- انگلیسی- سومالیexternal link, opens in new window

واژه نامه سویدنی- انگیسی- تیگرینیexternal link, opens in new window

 

توضیحات کلمات ومفاهیم که معمولا در انجمن مهاجرت استفاده میشود.

 

فرهنگ لغت سویدنی- انگلیسیexternal link, opens in new window

فرهنگ لغت سویدنی-عربیexternal link, opens in new window

فرهنگ لغت سویدنی- دریexternal link, opens in new window

فرهنگ لغت سویدنی- سومالیexternal link, opens in new window