کامپیوتر و چاپ

در کتابخانه شبکه وای فای Wifi رایگان موجود است. شما میتوانید وارد این شبکه شوید با وارد نمودن نمبر کارت کتاب خانه تان بعنوان نام کاربری رمزشخصی تانرا وارد نمایید. درکتابخانه کامپییوتر های زیادی موجود است شما میتوانید بطوررایگان از انها استفاده کنید. فقط با وارد نمودن شماره کارت کتابخانه تان رمز شخصی بخاطراستفاده نمودن از کامپییوتر تعین وقت نمایید. پرسونل کتابخانه با شما همکاری می کند که چگونه از کامپیوتر استفاده نمایید.

هنگامیکه شما میخواهید اسناد ومدارک تان را چاپ یا کپی کنید کارکنان کتابخانه شمارا کمک می کنند.

شما میتوانید ازحافظه یک usb اسناد تانرا چاپ کنید.

همچنین میتوانید اسناد تانرا به طورمستقیم از تلیفون همراه تان چاپ کنید.

برنامه ای بنام Princh مورد نیاز است. هزینه هر ورق کپی یا چاپ فقط 2 کرون میباشد. کپی یا چاپ رنگی4 کرون هزینه دارد. مبلغ هزینه را نقدا یا با کارت بانکی درمحل میزاطلاعات پرداخت میکنید. همچنین ما دراسال فکس نیزمیتوانیم شمارا کمک کنیم.

بابت هرورق فکس شده در داخل سویدن مبلغ 5 کرون وخارج ازکشور سویدن مبلغ 10 کرون می پردازید. شما میتوانید اسناد تان را اسکن، وبه هرآدرس ایمیل به طور رایگان ارسال نمایید، کارکنان کتابخانه درین زمینه شما را کمک میکند.

اگر به کمک اضاغی در رابطه با کامپیوتر، تلیفون موبایل، تابلیت یا انترنت نیاز دارید میتوانید با کمک Digitala hjälpen به آن دسترسی پیدا کنید.

زمان برای رزروگرفتن وقت قبلی وبرای drop-in وجود دارد.

درباره راهنمایی دیجیتال در وب سایت کتابخانه بیشتر بخوانید. External link, opens in new window.