نقشه: ک‍تابخانه

چندین کتابخانه در شهرداری وجود دارد. روی همه نقشه کلیک کنید

كتابخانه

اگر شما اجناس را ازکتابخانه بطور امانت دریافت کرده اید، اجناس مذکور بطورتصادفی مفقود یا نابود شده است ، باید قیمت آنرا به کتابخانه بپردازید.

چقدر هزینه دارد:external link, opens in new window

باكتابخانه تماس یگیرید. تلیفون تماس: 02075510

همچنین ایمیل بفرستید.