شرکت های تهییه مسکن

شاروالی شرکت یا اداره مسکن یابی شخصی ندارد، قراردادها و حمل ونقل اپارتمان ها ازطریق شرکت های مختلف مسکن صورت میگیرد. شرکت Faxeholmen AB مدیریت اجاره اپارتمان ها ی شهری ومحلات را به عهده دارد.


شرکت های تهییه مسکن خصوصی

HSB Hyreshem ABexternal link, opens in new window

Helsingehus external link, opens in new window

Husö Fastighets AB external link, opens in new window

Stenhus AB external link, opens in new window

Hälsinge Kulturfastigheter ABexternal link, opens in new window


انجمن های حقوقی مسکن

Brf Nymåla external link, opens in new window

Brf Ljusneexternal link, opens in new window

Brf Borgmästargården i Söderhamnexternal link, opens in new window