آب بازی

 

درمحدوده کمون سودیرهامن چندین استخر آب بازی سرپوشیده با گرمای مطبوع واستخرهای آب بازی درفضاهای باز ومعتدل وجود دارد. وهمچنین مکان های مختلف ومناسب برای آب بازی درسواحل دریاچه ها، جای وامکانات آب بازی جهت رفاه حال شهروندان موجود میباشد.

نقشه: مکان های شنا در سودیرهامن

 در استخرآب بازی خانواده - Aquarena - علاوه بر چندین استخر آب بازی، تونل وآبشارها، منطقه بخار سونا با گردآب خیلی دلپذیر موجوداست.

 

فیلم درباره قوانین "Aquarena" را تماشا کنید:

استفاده از تلیفون همراه درسراسرAquarena، وهمچنین دراتاق های تعویض لباس نیزممنوع است. اگرشما دراین مورد سوالی دارید باید از کارکنان بپرسید.