انجمن

انجمن درسودیرهامن درادغام، کمک وهمکاری برای نایل آمدن به یگ فرهنگ غنی تر وزندگی بهتر در اوقات فراغت سهم عمده ومهم ای را عهده دار میباشد.

جستجو وثبت نام در انجمن.external link, opens in new window

نقشه مکان یا سالون های ورزشی

Sportoteket

Sportoteket

اگر شما شخصا تجهیزات ورزشی مورد نیاز تانرا ندارید.

میتوانید تجهیزات مورد نیاز تانرا طی یک مدت زمان محدود بطور امانت دریافت نموده وازآن استفاده کنید. مثل قرض گرفتن یک جلد کتاب از کتابخانه .

Sportoteket در Rektorsgatan 2, Söderhamn موقعیت دارد.

بروی نقشه کلیک کنید.external link, opens in new window

 

اگر شما سوالی دارید، میتوانید به آدرس ایمیل ما تماس بگیرید.

 

اگر شما در مورد نحوه ایجاد یک انجمن شخصی سوالی دارید، با بخش خدمات به مراجعین یا یکی ازاین آموزشگاه ها یا انجمن ها ارتباط برقرارکنید:

ABFexternal link, opens in new window, Bildaexternal link, opens in new window, SISUexternal link, opens in new window, Studiefrämjandetexternal link, opens in new window, Studieförbundet Vuxenskolanexternal link, opens in new window.

هر یک ازاین آموزشگاه ها میتوانند شما را کمک یا راهنمایی کنند.