ازدواج مدنی

کسانیکه مایل هستند به طریق غیر مذهبی ازدواج کنند، به ساختمان رود هوس دعوت میشوند. دراین صورت شما نیاز دارید که دوهفته قبل از زمان برگزاری مراسم، یک زمان را برای برگزاری مراسم ازدواج تان رزرو کنید، تاما بتوانیم آمادگی برای انجام مراسم شما گرفته وآنرا به انجام رسانیم.

اغلب برگزاری مراسم عقد دریک اطاق ویژه در تالار شهر" رود هوس" انجام میشود. همچنین شما محل دیگری رابرای انجام مراسم عقد تان انتخاب کنید.

اسناد مورد نیاز:

شخصا ازاداره آژانس مالیاتی فرم درخواست محضری راازشعبه"رسیدگی به موانع عقد"Hindersprövning " دریافت نمایید.

در این صورت شما دو اسناد نیاز دارید؛

• در اینجا شما دو مدرک نیاز دارید؛ یک تصدیق محضری از دفتر رسیدگی به موانع ازدواج hindersprövning وهمچنین گواهی ازدواج، هر دو تاییدیه را باید درزمان مساعد قبل از موقع برگزاری مراسم عقد به مسئولین زیربط در رود هوس تحویل نمایید.

• دو نفر شاهد بالغ. اگر زن وشوهر شاهدان خودرا به همراه ندارند، شاهدان در رود هوس در روزهای کاری "رسمی" بین ساعات 07:30 - 16:30 حضور دارند.

مشخصات و آدرس محل سکونت شاهدان نیز لازم است که باید به رود هوس ارسال شود.

تغییر زندگی مشترک به ازدواج دایم

طبق قانون دو نفربدون توجه به جنسیت مستحق هستند که باهم ازدواج نمایند.

اگر شما زندگی مشترک تان را قبلا در سویدن ثبت کرده اید، در این صورت از دو طریق زندگی مشترک تان را به ازدواج دایم تغییر داده می توانید.

• با یک اعلامیه مشترک کتبی مبنی بر اینکه می خواهید زندگی مشترک تانرا به ازدواج دایم تغییر دهید، با مراجعه به نزدیک ترین دفتر اداره مالیاتی انجام می شود.

• ازطریق یک فرمان ازدواج بدون موانع، کافی است که یک گواهی نامه از محضر که قبلا درآن ثبت بوده اید انجام دهید، کارمند اداره مالیاتی مراسم عروسی تان را که قبلا ثبت نموده اید تصدیق میکند که در کدام روز وچه زمان ازدواج کرده اید.

Vigselförrättare:

Margareta Högberg, Sven-Erik Lindestam, Isabel Hildén

Eva Lindberg, Eva Östlin