به شهر سودیرهامن خوش آمدید

این ویب سایت شما را منحیث یک فرد تازه وارد، همچنین سایر کسانی را که در شهر سودیرهامن ملاقات میکنید وارتباط دارید مخاطب قرار میدهد.

دراین جا شما اطلاعات در مورد شهر سودیرهامن را به شش زبان مختلف بدست خواهید آورد.

جنتری جدول راهنما

 درین جا شما میتوانید زمان، مکان، و رویش های مختلف و مناسب برای تمرین وآموختن زبان سویدنی پیدا کنید.

نقشه های مهم

درین جا شما نقشه های مهم را پیدا خواهید کرد، که مکانهای برگزاری جلسات، مکتب های مختلف، موقعیت های مراکزصحی و خدمات درمانی و اماکن فعالیت ها در اوقات فراغت در آن مشخص شده است.

Söderhamn Nära

دراین جا شما پاسخ به سوالات ساده در باره انترنت، آب، برق، سیتم گرمایش ساختمان وسیتم فاضلاب را دریافت خواهید کرد.

درباره این ویب سایت

این ویب سایت به شش زبان مختلف تهیه وتنظیم شده است.