بس کارت رایگان

همه نوجوانان بین7 تا 19سال که درکمون(شاروالی) شهرسودیرهامن ثبت نام هستند، میتوانند کارت اتو بوس جهت سفرهای بین شهری باوسایط نقلیه عمومی را دریافت کنند.

ازکارتهای متذکره برای رفت وآمد مکتب و روزهای رخصتی وهمه تعطیلات استفاده میتوانند.

درصورت مفقود، خراب ویاشکسته شدن کارت های متذکره باید به دفتر امورمحصلین درمکتب مراجعه و صحبت نموده، کارت جدید دریافت نمایید.

برای متعلمین که باوسایط نقلیه عمومی به مکتب رفت وآمد نمی توانند، وسایط نقلیه مانند تاکسی واتوبوس در نظر گرفته شده است.

این تسهیلات برای محصلین که مسافت طولانی بامکتب، یامعلولیت جسمی دارند درنظر گرفته شده است.

در اینجا درباره وسایط حمل ونقل دانش آموزان درمکاتب سویدنی بیشتر بخوانید. External link, opens in new window.