مراقبت های صحی مدارس

مراقبت های صحی مدارس Skolhälsovård

مراقبت های صحی در مدارس برای دانش آموزان رایگان میباشد.

دراین جا داکتروپرستارمکتب نیز حضور دارند.

آنها وظیفه حفظ اسرار شما را دارند.

مراقبت صحی: عمل پیشگیرانه با انجام چکآپ، برای مداوای بعضی از امراض و مراقبت از سلامت دانش آموزان است.

همه دانش آموزان درمدارس ابتدایی ومتوسطه "اجباری" grundskolan حداقل سه نوبت کنترول سلامت را انجام خواهند داد.

پرستارها درطول هفته روزهای خاصی را دردرمکتب حضوردارند.

درصورت بیماری شما میتوانید به مراکز صحی"کلینیک" مراجعه نمایید.

فعالیت ها واقدامات صحی برای کودکان

کلاس آمادگی: یک فرم"اطلاعیه" به آذرس منزل تان فرستاده میشود، که دانش آموزهمراه با سرپرست جهت کنترول بینایی، شنوایی، چگونگی رشد قد و وزن به مرکزمراقبت های صحی مراجعه نمایند.

سال تحصیلی2: کنترول سلامت، باز دید ازچگونکی رشد قد ووزن دانش آموز، همچنین واکسن های پیشگیری ازامراض سرخکان، اوریون وسرخچه برای دانش آموز تزریق میشود. سرپرست اطفال باید موافقت داشته باشد برای انجام واکسن های انجام شده.

سال تحصیلی4: درین بازدید در مورد سلامت کودک، رژیم غذایی، ورزش، خواب ولذت آن صحبت، از قد ووزن، و پشت "ستون فقرات" دانش آموزکنترول بعمل میآید.

سال تحصیلی5: برای دانش آموزان دختر واکسن HPV humant papillom virus) ) تزریق میشود.

سال تحصیلی6: بازدیدازسلامت دانش آموز، کنترول قد ووزن وپشت"ستون فقرات" کودک انجام می شود.

سال تحصیلی8: بازدید ازسلامت کودک، و درباره رژیم غذایی، ورزش، خواب ولذت آن صحبت، وهمچنین کنترول قد، وزن وپشت "ستون فقرات" برای پیشگری ازامراض کزازو سیاه سرفه واکسن تزریق میشود.

دانش آموزان تازه وارد برای بررسی های بهداشتی جهت انجام واکیناسیون دعوت میشوند.

بررسی سلامت: قد، وزن، بینایی، شنوایی وستون فقرات ازکلاس چهارم انجام میشود.

واکسیناسیون: مراقبت های صحی مدارس میتواند نسخه ای از پناهندگی وسلامت مهاجر ظبط کند.

داکترمدرسه باایجاد طرح واکسیناسیون،براساس نتایج آزمایش خون وهمچنین برنامه های ایمن سازی قبلی از کشوردانش آموزرا انجام میدهد.

پس ازآن سر پرست یا والدین ممکن است واجد شرایط توافق کتبی برای پذیرش واکسن برای دانش آموز باشند.

اطلاعات در مورد مراقبت از سلامت کودک.