خدمات اجتماعی

 

خدمات اجتماعی"مربوط به افراد و خانواده های که به کمک نیازدارند" برای همه افرادیکه در محدوه ای شاروالی یا کمون زندگی میکنند درصورتیکه آنها نیاز به کمک پیدا کنند کمک میکند، این افراد شامل اطفال، جوانان، بزرگسالان وسالمندان میباشند.

خدمات اجتماعی، به واحد های مختلف تقسیم بندی شده است که همه کارمندان آنها راز دار محسوب میشوند.

 

واحد خانواده Familjeenheten 

دراینجا والدین یا نوجوانان که درجستجوی یک حمایت یا کمک کننده هستند، زمانیکه مشکلات جدی دارند. پدران، مادران واطفال گاهی اوقات نیاز به صحبت دارند درصورتیکه احساس مشکلات میکنند. درین صورت شما میتوانید کمک وحمایت از طرف واحد خانواده بصورت رایگان دریافت کنید.

در Familjeenheten اطفال تحت کنترول هستند درصورت مشاهده ای هر گونه موارد مشکوک از قبیل مشقت، تهدید وخطر آنرا گزارش میکنند.

اگر شما احساس میکند یک طفل (0 تا 20) بهر نحوی درمعرض مشقت یا خطرقراردارد باید آنرا گزارش کنید. درصورتیکه شما نمی خواهید هنگام گزارش یک چنین مورد به واحد خانواده نام تان را افشا کنید درین صورت ناشناس باقی خواهید ماند.

همه کسانیکه درامور کودکان کار میکنند طبق قانون مجاز است که در صورت مشاهده موارد مشکوک مبنی بر تهدید، رفتار سوء یااحساس خطرنسبت به اطفال آنرا گزارش کنند.

 

واحد تامین مخارج Försörjningsenheten

دراین جا شما میتوانید برای مخارج روزمره تان کمک دریافت کنید.

این واحد درزمینه کمک هزینه مسکن در کنار تامین مخارج روزانه نیز شمارا کمک میکند.

اگر شما نمیتوانید مخارج خود تان یا خانواده تانرا تامین کنید، از försörjningsstöd درخواست کمک کنید.

försörjningsstöd تا زمانیکه شما بتوانید خودتانرا حمایت کنید به شما کمک میکند.

Socialtjänstlagen تصمیم میگیرد چه کسی از försörjningsstöd کمک هزینه دریافت کند.

وهمچنین به اندازه مقدار هزینه ماهانه هر خانوده عوائد تعین می کند.

 

واحد بزرگسالان Vuxenenheten

در اینجا بزرگسالان می تواند به خاطر اعتیاد به مصرف الکل مواد مخدر ودوا کمک دریافت نمایند.

با بخش خدمات به مراجعین با تلیفون نمبر 000 75 ـ 0270 تماس بگیرید اگر شما میخواهید با Socialtjänsten ارتباط برقرار کنید.

 

دراینجا شما اطلاعات بیشتر درمورد socialtjänsten برای اطفال رادریافت میکنید. External link, opens in new window.

 

اگرشما نگران هستید یا شما احساس میکنید کدام یکی از جنبیش خشونت آمیز یا مذهبی بشما ایدئولوژی خودرا تحمیل میکند درینصورت شما میتوانید با تلیفون نمبر

200 100- 020 Rädda barnens تماس گرفته بطورنا شناس ورایگان صحبت کنید.