کلاس آمادگی

زمانی که کودک شما یک سال را تمام کند می تواند وارد کودکستان شود.

درکودکستان بازی کردن، برای رشد فکری ویاد گیری کودک خیلی مهم است.

کودکان سعی می کنند تجربه های بدست آورده خودرا با آوازخوانی، رقص، رسامی ورنگمالی بیان نمایند.

کودکان روزهای دوشنبه تاجمعه به کودکستان میروند.

روزها ی شنبه ویکشنبه وروز های رخصتی عمومی را آزاد هستند.

هزینه: شما میتوانید کودکستان کمونی (kommunens) یا کودکستان خصوصی(fristående) رابرای کودکان تان انتخاب کنید.

کودکستان خصوصی میتواند توسط والدین، پرسونل وکارمندان یا توسط یک شرکت خصوصی اداره شود.

در اینجا به زبان مادری تان درباره کودکستان بیشتربخوانید Pdf, 294.7 kB, opens in new window.