چگونه می توانید جای در کودکستان پیدا کنید

شاروالی(kommunen) مسئولیت دارد جای دریک کودکستان برای فرزند شما پیدا کند.

شما از شاروالی تقاضا میکنید که خواستاریک جای برای فرزند تان دریک کودکستان هستید.

شاروالی موظف است که طی چهار ماه درنزدیک ترین کودکستان محل سکونت شما برای فرزند تان جای تهیه کند.

چون در خواست شما در نوبت گذاشته میشود. اگروالدین کودک در زمان پیدا شدن جای در کودکستان بهر دلیلی نه بگوید، این نوبت حذف خواهد شد برای درخواست بعدی باید دوباره درنوبت منتظربمانند.

اگر شما جای برای فرزند تان پیدا نتوانستید؛ شما جای را که برای آن در درصف منتظربودید می خواهید، برای انتقال کودک تان درآنجابستکی به انتخاب شما دارد.

فرم درخواست را در منزل ازاینجا دانلود نمایید. Pdf, 2.3 MB, opens in new window.