عادت نمودن

همکاری بین سرپرست یا والدین وکلاس آمادگی (förskolan) خیلی مهم است.

بنابراین، سرپرست یا والدین درنخستین روزشروع کودک به کلاس آمادگی همراه کودک درمکتب باشند،

در این روزکودک چگونه بودن وماندن درکلاس آمادگی راتمرین میکند.

 

اوقات (Tider)

خیلی مهم است که شما منحیث والدین، اوقات ورود وخروج کودکان تانرابنویسید.

لازم است کارمندان را قبلا مطلع سازید، زمانیکه فرزند تانرا دیرترازکودکستان تحویل میگیرید.

اگرشخصی دیگری فرزند شماراتحویل میگیرد به کارمندان کودکستان قبلا اطلاع دهید.

اگرشماره تلفن؛ آدرس یا محل کارتانراتغییرمیدهید باید کارمندان مطلع باشند.

 

بیماری (Sjukdom)

زمانی که فرزندتان مریض است حتما کارکنان مکتب (förskolan) را درجریان بگذارید.

خیلی مهم است که فرزند تان کاملا صحت مند شود قبل ازینکه به مکتب (förskolan) برگردد.

اگرفرزند تان مبتلا به استفراق میباشد، باید 48 ساعت به خانه نگهداری شود.

همچنین اگر فرزند تان ازبعضی غذاها آلرژی (حساسیت) دارد، یا رژیم غذایی خاصی دارد، با کارمندان در میان بگذارید.

 

لباس (Kläder)

در کلاس آمادگی (förskolan) کودکان بدون در نظر داشت وضعیت آب هوا همه روزه بیرون می روند.

بسیارمهم است که کودکان لباس اضافه داشته باشند زمانیکه لباسهای شان ترویا نا پاک(کثیف) میشود تبدیل نمایند.

پوشاک (Blöjor) فرزندان تانرا شخصا تهیه نمایید.

 

Utvecklingssamtal پیشرفت گفتگو (جلسه ارزیابی)

درطول هرترم حداقل یکباروالدین ودانش آموزبرای یک گفتگوو ارزیابی از چگونگی رشد فکری کودک در مدرسه دعوت میشوند.

از طریق ابزاروب Unikum والدین ودانش آموزمیتوانند پیشرفت خودرا ازکلاس آمادگی تا دبیرستان تعقیب کنند.

اطلاعات بیشتردر مورد Unikum رامیتواند دراینجا پیدا کنید.