غذای مدرسه

همیشه درسرو نمودن غذا دوگزینه وجود دارد، یکی ازاین غذاهاهمیشه گیاهی میباشد.

اگر یک کودک حساسیت غذایی دارد، این امکان وجود دارد که رژیم غذایی مناسب که کوک نیازمند آن است تقاضانماید.

درین صورت یک برنامه غذایی مخصوص اعمال میگردد.

درخواست برنامه غذایی ویژه(مخصوص) دراینجا موجود است Pdf, 32 kB.