مهدکودک باز

آندسته ازوالدین که فرزندان شان بطور معمول درکودکستان نمی روند، میتوانند درکودکستان (مهد کودک باز) بازبروند.

مهدکودک باز یک مکان ملاقات برای والدین وکودکان است.

درین جا شما فعالیت های دارید که روی زبان وتعامل اجتماعی شما تمرکز میکند.

مهد کودک باز که بخشی ازمرکزخانواده است درمحدوده بیمارستان(شفاخانه) سودیرهامن دخولی (دروازه) شماره 19 موقعیت دارد.

تمام کودکان 0 ـ 5 سال که تحت قلمروشاروالی سودیرهامن زندگی میکنند میتوانند همرابا والدین شان ازاین مکان بازدید وازامکانات آن استفاده کنند.

درمورد ساعتهای کاری بیشتر دراینجا بخوانید. External link, opens in new window.