محل مراقبت از کودکان در اوقات فراغت

اگرشما شاغل هستید یا درمکتب درس میخوانید کودکان شما میتوانند بعد ازرخصت شدن از مکتب شان در یک مرکزویژه نگهداری کودکان در اوقات فراغت می باشند .

محل مراقبت از کودکان دراوقات فراغت: پذیرای کودکان تان ازدوران کودکستان تا زمانیکه سیزده سال شان راتمام کنند می باشد.

این محل مراقبت از کودکان اغلب درداخل یا نزدیک مکتب قراردارد.

کارمندان مکتب و کارمندان بخش مراقبت ازکودکان دراوقات فراغت کودکان باهم همکارهستند.

فقط یک اختلاف نسبت به مکتب وجود دارد، حضور کودکان شما درمحل مراقبت ازکودکان در اوقات فراغت برای شما هزینه بردار است( رایگان نیست).

در موردمقدارهزینه متذکره شاروالی تصمیم میگیرد.

محل مراقبت از کودکان دراوقات فراغت روزهای رخصتی هم باز است.

درین جا به زبان مادری تان در باره مراقبت از کودکان دراوقات فراغت بیشتر بخوانید. External link, opens in new window.