تحصیل اجباری

مدارس(از صنف اول الی نهم) در سویدن اجباری است.

درین جا، همه اطفال مدت نه سال اجباری تحصیل میکنند.

اطفال که وارد سن هفت سالگی میشوند در سمستر خزانی هرسال از صنف اول شروع به تحصیل میکنند.

هرسال تحصیلی با دو ترم خزانی و بهاری ادامه پیدا میکند.

آموزش اجباری به پناهجو بودن شما ربطی ندارد و حتا زمانیکه شما بحیث پناهجو هستید، اطفال شما مانند اطفال سویدنی حق تحصیل و آموزش را دارا اند.

زمانیکه شما یک تازه وارد درسویدن هستید بطورمعمول درصنف های مقدماتی قبل ازینکه مکتب تانرا بطورمنظم شروع کنید، شرکت کرده میتوانید.

مکتب های اجباری رایگان میباشند . این بدان معنی است که شما هیچگونه هزینه ای بابت آموزش، کتاب ، مواد درسی در مکتب پرداخت نمیکنید.

همچنین غذا چاشت (نهار) درمکتب رایگان است.

دانش آموزان باید دسترسی به خدمات صحی دانش آموزی در داخل مکتب ، معلم راهنمای آموزشی وحرفه ای وکتابخانه مکتب داشته باشند.

شما منحیث والدین ویا سرپرست، با هم حق انتخاب اینرا که اطفال باید بکدام مکتب بروند، را دارید.

مدیر مکتب کودکانی را که خارج ازمحدوده ی مسکونی خود خواستار شامل شدن در مکتبی هستند را، درصورت داشتن جای میپذیرد.

شما( والدین یا سرپرست اطفال) شخصأ میتوانید یک مکتب ویژه را که دارای سیرویس حمل ونقل نیست انتخاب کنید.

اطلاعات درمورد مکتب اجباری رابه زبان خود درینجا بیشتر بخوانید. Pdf, 1.8 MB, opens in new window.