زبان مادری

همه دانش آموزان تازه وارد درمدارس اجباری(grundskolan) حق تحصیل در زبان مادری خودرا دارند. کودکانی که درپیش دبستانی میروند فرصت آنرادارند که هر دو زبان سویدنی وزبان مادری شانرابهتربیاموزند. درکلاس پیش دبستانی کودکان میتوانند زبان مادری شانرا فراگیرند. درصورتیکه حداقل پنج دانش آموزهم زبان موجود باشد میتوانند تقاضای معلم زبان مادری نمایند. درمدررسه ابتدایی (grundskolan) دانش آموزان آموزش زبان مادری، اکربکدام زبان دیگری درمنزل صحبت میکنند، دانش آموز دارای یگ دانش بنیادی میباشد.