مکتب ویژه

کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همیشه درمکتب ابتدایی به طورمنظم حضور دارند . سپس اطفال میتوانند به مکتب ویژه بروند. قبل ازینکه یک متعلم درمکتب ویژه شروع به تحصیل کند باید یک تحقیق درباره آنها انجام شود. مدارس با والدین یک مشورت انجام خواهند داد تا شما منحیث والدین، قبل ازینکه فرزندان تان درمکتب ویژه شروع به تحصیل نمایند، رضایت بدهید. درشاروالی سودیرهامن یک مکتب ویژه Stenbergaskolan موجوداست که در لیوسنه موقعیت دارد. مکتب ابتدایی و مکتب ویژه در محدوده Stenbergaskolan واقع شده که سهمیه و امکانات از قبیل فعالیت های هنری، تدبیر منزل،‌ ورزش ، صنایع دستی وسالون غذا خوری دارند. همچنین بخشهای مذکور دارای کارمندان مختص خود هستند.

درباره مکتب ویژه بیشتربه زبان خودتان بخوانید. Pdf, 1.1 MB, opens in new window.