آموزشگاه هنر

درآموزشگاه هنرشمامیتوانید رقص، تئاتر، یاد گیری و نواختن آلات موسیقی را بیاموزند.

آموزشگاه هنردرخانه فرهنگ(کلتور هوز) یک فرصت فوق العاده برای کودکان وبزرگسالان برای جمع شدن دراطراف منافع مشترک اجتماعی، بخش مهمی اززندگی در شهر سودیرهامن است.

ازاین جا میتوانید درآموزشگاه هنر ثبت نام کنید. External link, opens in new window.

آموزشگاه هنرنیز باکودکستانها، مدارس ابتدایی ومدارس متوسطه درپروژه های مختلف همکاری میکند.

اطلاعات بیشتررا درمورد آموزشگاه هنر به زبان خود تان درین جا بخوانید. External link, opens in new window.