مکتب لیسه

درشهر سودیرهامن یک مکتب لیسه موجود است بنام ﴿Staffangymnasiet﴾

که بخشی ازانجمن تعلیم وتربیه در (Hälsinglands) است.

لینگ برای مکتب لیسه Staffangymnasiet. External link, opens in new window.

هدف مکتب لیسه، فراهم آوردن تحصیلات برای نوجوانان بین سنین شانزده تا بیست سال است.

تحصیلات درمقطع لیسه بصورت انتخابی وآزادانه میباشد که نوجوانان بعد ازاتمام مکتب ابتدایی میتوانند آنرا انتخاب نمایند.

درمکتب لیسه پروگرام های مختلف بصورت حرفه ای یا پروگرام های مقدماتی برای ورود به دانشگاه تدریس میشود.

همچنین پروگرام های مقدماتی برای کسانیکه بین شا نزده تا بیست سال سن دارند ونیازبه تکمیل مهارت های خود برای مطالعات بیشتر در سطح لیسه دارند موجوداست.

اطلاعات بیشتررادرموردمکتب لیسه به زبان مادری خود دراینجا بخوانید. Pdf, 1.5 MB, opens in new window.