مکتب لیسه (ویژه)

مکتب لیسه ویژه، یک مرحله تحصیلی داوطلبانه ورایگان برای نوجوانان که دارای معلولیت ذهنی هستند میباشد. که پس از اتمام دوره ( صنفوف اول الی نهم) آنرامیتوانند انتخاب نمایند.

هدف لیسه ویژه، ارائه خدمات تحصیلی برای نوجوانان شانزده تا بیست سال است. پروگرام های که تدریس میشود به مدت چهارسال بوده و متشکل ازرشته های مختلف است.

اطلاعات بیشتر درمورد مکتب لیسه ویژه را دراینجا به زبان خودتان بخوانید. Pdf, 1.1 MB, opens in new window.