پروگرام مقدماتی

پروگرام مقدماتی برای کسانی است که برای برنامه های ملی مکاتب لیسه (برنامه ملی دبیرستان) واجد شرایط نیستند.

پنج نوع پروگرام مقدماتی وجود دارد که دانش آموخته گان را تحت یک برنامه ملی برای ورود به بازار کار یا سایر آموزش ها آماده ممیکند.

اطلاعات بیشتر رابه زبان خودتان دراین جا بخوانید.

(Preparandutbildningen (IMPRE
آموزش آمادگی

(Programinriktat individuellt val (IMPRO
پروگرام دلخواه فرد

(Yrkesintroduktion (IMYRK
آمادگی مسلکی

(Individuellt alternativ (IMIND
گزینۀ انفرادی

(Språkintroduktion (IMSPR
معرفی زبان
 

 

سوال وجواب های محصلین لیسه استفان ای ام

محصل: من در خانه هستم زمانیکه صنف میرود در فعالیت ها . به عقیده من این یک مکتب خواندن واقعی نیست؟
جواب: در روز های ورزش وسایر فعالیت های مربوط به مکتب حضور داشتن در مکتب اجباری است.

 

محصل: من انتخاب میکنم که به تنهایی کار کنم زمانی که فعالیت دسته جمعی است. من اینطوری بیشتر رضایت دارم؟
جواب: کاردسته جمعی وگروهی کار در مکتب است و همه محصلین شرکت خواهند کرد.

 

محصل: من میخواهم که فقط با دختران ورزش کنم؟
جواب: کلاس های تربیت بدنی ٫ که همچنین شامل درس شنا (آب بازی) ٫ آموزش شنا است دریک گروپ تشکیل شده از دختران وپسران این بیا نگر آن است که دختران وپسران باهم باشند.

 

محصل: من پایم درد میکند/ و لباسهای ورزشی خود را فراموش کردم نمیتوانم در کلاس ورزش باشم؟ج
واب: شما باید همیشه به درس ورزش بروید وبا معلم ورزش تان صحبت نمایید.

 

محصل: قوانین برای حضور در صنف درسی چیست؟
جواب: شما باید همیشه در تمام درسهای که در مکتب است شرکت کنید . ورود دیر وخروج زود هنگام تان همیشه توسط معلم گزارش میشود.

 

محصل: چه مقرراتی وجود دارد درباره همراه داشتن تلفن در ساعات درسی؟
جواب: در مورد به همرا داشتن تلفن در داخل صنف واستفاده نمودن از آن معلم تصمیم میگیرد.

 

محصل: چه موقع میتوانم مىارك تحصيلي را دریافت کنم؟
جواب: درپروگرام زبان سوید نی - ای ام اس پی ار - شما میتوانید در سطوح مختلف تحصیل نمایید.

همه آنها ییکه از کشور های دیگر میایند از سلوسین شروع میکند . در نیو ی‍ک شما سویدنی ‍میخوانید که بروید به صنف سوم . در نیو دو شما سویدنی میخوانید که به صنف ششم و در نیو سوم شما سویدنی میخوانید که بروید به صنف نهم . شما فقط میتوانید مدرک زبان سویدنی دریافت کنید اگر شما صنف نهم رادر مقطع سویدنی 3 بخوانید متوانید مدارک ریاضی ٫ انگلیسی ٫ هنررسامی ٫ ورزش وزبان مادری دریافت نمایید اگر شما مقطع نهم را بخوانید میتوانید در کورس های مختلف دیگر بیشتر از سه شرکت نمایید.

 

محصل: چه زمان من میتوانم صنف خود را تبدیل نمایم؟
جواب: مرحله تبدیل نمودن ترم ‍که تمام میشود ترم بعدی یادگیری زبان سویدنی شروع میشود . تصمیم معلم میگیرد بنا بر این نیست ‍که متعلم چه اندازه کتاب خوانده ویا پارچه های را حل نموده ٫ تصمیم که گرفته میشود نظر به میزان استعداد ولیاقت متعلم خواهد بود.

 

محصل: چه زمانی من میتوانم پروگرام ملی را شروع کنم؟
جواب: شما میتوانید با راهنمای حرفه ای مکتب تان صحبت نمایید.

 

محصل: چه مدتی من میتوانم به ـ ای ام ـ بروم؟

جواب: شما میتوانید بروید تا زمانیکه بیست سال را تمام کنید.

 

محصل: اگر من زمانیکه ـ ای ام ـ را تمام کنم مدرک قبولی نداشته باشم چه اتفاق خواهد افتاد؟
جواب: راهنمای حرفه ای تان اطلاعات مکمل را بشما میدهد.

 

محصل: زمانی که فکر و اندیشه برای آینده یا برنامه های درسی خود دارم به کجا باید مراجعه کنم؟
جواب: شما میتوانید در طول زمانیکه در ـ ای ام - هستید به مشاور حرفه تان مراجعه کنید.


محصل: چه زمانی من میتوانم ـ سی اس ان ـ دریافت کنم؟
جواب: شما بطور خود کار ـ سی اس ان ـ در یافت میکنید در صورتیکه اجازه اقامت وتحصیل تمام وقت داشته باشید . اگر شما کدام عایدات نداشته باشید شما میتوانید جستجوی هزینه اضافی و فوق العاده نمایید این جستجو را باید شخص خود تان انجام دهید . برای بدست آوردن - سی اس ان - شما باید صد فی صد حاضر باشید . اگر شما غیرحاضری طولانی داشته باشید باز پرداخت خواهید داشت.

 

اطلاعات بیشتر رابه زبان خودتان دراین جا بخوانید. External link, opens in new window.