Faxeholmen AB

سوال وجواب های معمولی در مورد Faxeholmen AB

 

چه زمانی فاکتور پرداختی اجاره خانه می آید؟
حدود تاریخ پانردهم هرماه.

فاکتور پرداختی اجاره خانه ام درواز دسترس من قراردارد، چکار کنم؟
با اداره خدمات مراجعین با شماره تلیفون 950 72- 0270 تماس بگیرید، باشما کمک خواهیم کرد که چگونه اجاره خانه تانرا بپردازید.

چگونه میتوانیم اجاره خانه خود را پرداخت کنم؟
از طریق bankgiro, autogiro یا بانک انترنتی شما.

من میخواهم سوالاتی را درمورد اجاره خانه بپرسم به چه کسی باید مراجعه کنم؟
با شماره تلیفون 72950 ـ 0270 با بخش مالی تماس بگیرید.

اگرساختمان نیاز به تعمیرات پیدا کند چه کار باید بکنم؟
با رفع مشکلات با شماره تلیفون 72950 - 0270 تماس بگیرید یا با ایمیل آدرس

felanmalan@faxeholmen.se درصورتی که چیزی خراب یا شکسته به چاره جویی نیاز داشته باشد.

درکابینیت های منزل من حشرات وجود دارد باید چه کار کنم؟
با Anticimex با شماره تلیفون 429 429 – 0270 تماس بگیرید.

همسایه من باصدای بلند موسیقی می نوازند با چه کسی تماس بگیرم؟
اگر در طول روزبین ساعات 00 : 08: تا 00 :16 اتفاق افتاد با فکس همولمن با شماره تلفن 72950ـ 0270

تماس گرفته، درمورد مزاحمت همسایه صحبت کنید، اگر بعد ازساعت 00: 16 این اتفاق بیافتد باشماره تلیفون 72950ـ 0270 تماس گرفته با بخش کمک درشرایط اضطراری امنیتی درمورد مشکلات تان صحبت نمایید.

چه کسی محل پارگینگ مرا ازبرف پاک کند؟
زمانیکه شما محل پارگینگ موتررا اجاره میکنید مسئولیت نگهداری وپاک کاری آنرابه عهده د ارید،همچنین اگر یک گاراج را اجاره میکنید، مسئولیت نظافت برف ویخ جلو دروازه گاراج را به طول نیم متربه عهده شما میباشد.

چگونه آپارتمان خودرا تعمیریا بازسازی کنیم؟
قبل از شروع به تعمیرات با شرکت مسکن "فکس هولمن" تماس بگیرید، درمورد چگونگی تعمیرات ساختمان اطلاعات در اختیارشان قراربدهید، ممکن است تعمیرات مذکورهزینه برای تان دربر داشته باشد.

چگونه خودم را درصف خانه قراربدهم؟
با دسترسی در وب سایت ما، روی جعبه یا مستطل ”ställ dig i kö” کلیک نموده ودستوالعمل ها را دنبال کنید. هنگامی که انجام شد به ما اطلاع داده میشود وشروع به جمع آوری امتیاز میکنید. لطفا توجه داشته باشید که باید حد اقل هر 12 ماه یکبار پروفایل خودرا فعال کنید.

چه چیزی لازم است برای اینکه خود را در صف خانه قرار دهم؟
شما باید 17 سال تمام سن داشته، همچنین شماره کد شناسایی شخصی" پیرشون نمبر" داشته باشید.

من اطلاعات ورود به سیستم را از دست داده ام چگونه میتوانم انجام دهم؟
بالای دکمه ”glömt inloggning” کلیک نموده، دستورالعمل ها را دنبال کنید، شما همچنان می توانید به خدمات مشترکین ما با شماره تلیفون 50 729 ـ 0270 تماس بگیرید یا به آدرس Humlegårdsgatan 2 مراجعه نمایید، ما برای تان کمک خواهیم کرد.

خانه ای را من در جستجوی آن بودم پیدا خواهم کرد؟
اگر شما به اندازه کافی خوش چانس هستید که یک آپارتمان را پیدا کنید، قبل ازینکه ثبت نام کنید، ما اطلاعات اعتباری را درباره شما دریافت نموده، عوائد وبدهی ماهانه تانرا بررسی میکنیم قبل ازینکه شما فرصت عقد قراردادرا پیدا کنید.

چه کسی آپارتمان رامیبرد زمانیکه چند نفر متقاضی داشته باشد؟
ازبین پنج نفر بازدید کننده که Faxeholmen آنها را راپیشنهاد میکند یکی ازآنها که امتیاز بیشتری داشته باشد برنده آپارتمان میشود.

چگونه می توانم از آپارتمان خود نقل مکان کنم یا قرار دادخود را لغو نمایم؟
یاید مدت شش ماه درآپارتمان تان زندگی نمایید، قبل ازینکه شروع به جستجوی مسکن جدید کنید.

ما برای تعویض مسکن هیچگونه صف نداریم. اگرشما کمتر از 5 سال درمسکن فعلی تان زندگی کرده باشید مدت زمان اطلاع شما برای تعویض مسکن سه ماه است، زمانیکه شما از آپارتمان بزرگ به کوچک یا اینکه به همان اندازه آپارتمان قبلی تان نقل مکان کنید. اگرشما بیشتر از 5 سال در مسکن فعلی تان زندگی میکنید هنگام نقل مکان در Faxeholmen یک ماهه برای تان اعمال میشود. اطلاعات برای زمان نقل مکان شما وفردی که جایگزین شما میشود باید مطابقت داشته باشد.

به عنوان مثال: شما به محل که نقل مکان میکنید، موعد مستاجر کنونی مدت سه ماه است توجه داشته باشید، این دوره خاتمه پذیری اعمال میشود، حتی اگر درفکس هولمن هم مراجعه کنید.

ختم قرارداد همیشه درپشت قرارداد نامه نویشته شده است یا ازطریق فرم به شما اعلام میشود

چه زمانی میتوانم قراردادخانه خودرا لغو نمایم؟
تا آخرماه. به عنوان مثال اگرشما درتاریخ 8 مارس قراردادخودرا لغوکنید، قراداد تان تا 30 ماه جون پایان خواهد یافت.

مدت زمان دوره اطلاع "فسخ قرارداد" چقدر است؟
زمان فسخ قرار داد طبق قانون سه ماه است به استثنای خانه سالمندان یا زمانیکه مستاجر میمیرد، اکر شما زیر 24 سال سن دارید زمان اطلاع رسانی تان جهت فسخ قرارداد یک ماه است.

درصورت مرگ چگونه اعلام فسخ قرارداد نمایم؟
درین صورت می توانید بصورت کتبی فسخ قرارداد را اعلام کنید این میتواند توسط مالک خانه یا فرد دیگری انحام شود.

آیا میتوانم خانه را بصورت دست دوم اجاره نمایم؟
خیر، مابصورت دست دوم خانه ای را نمیدهیم.

گزارش تغییر آدرس: یک فلم از آژانس اطلاع رسانی Skatteverket سویدن را تماشا نمایید. External link, opens in new window.

چگونه میتوانم یک لین اتصال انترنت بگیرم؟
اطلاعات بیشتررا از شرکت Söderhamn Nära بگیرید.

من تصاویر بد وغیراخلاقی ودرکیبل تلویزیون دارم یا چه کسی تماس بگیرم؟
با فروشنده تلویزون خود یا با شرکت Söderhamn Nära با شماره

10 766- 0270 تلیفون تماس بگیرید.

آیا کیبل تلویزیون هم با اجاره محسوب میشود؟
این از جمله اموال غیر منقول است است در اجاره نامه گنجانده شده.

آیامیتوانم یک آلارم امنیتی دریافت کنم؟
شما میتوانید درخواست آلارم امنیتی را در ”Omvårdnad direkt” . انجام داده، دراین جا اطلاعات بیشتر را در این مورد بدست بیاورید. External link, opens in new window.

 

برای وارد شدن به صفحه Faxeholmen دراین جا کلیک کنید. External link, opens in new window.