کومووکس Komvux

آموزشگاه بزرگسالان Komvux (خدمات شهرداری برای آموزش بزرگسالان) آموزشگاه بزرگسالان بنام (کومووکس) یک مکتب است که افراد بزرگسال درآنجا میتوانند معادل سطوح ابتدایی ولیسه به تحصیل بپردازند. اگرشما تحصیل تانرا درسطح لیسه درآموزشگاه بزرگسالان(کومووکس) به اتمام رسانیده اید، میتوانید تقاضا برای تحصیلات عالی ودانشگاه نمایید. در این جا درباره آموزشگاه ویژه بزرگسالان (Komvux) به زبان خود بیشتر بخوانید!

درباره کومووکس (Komvux) بیشتربه زبان خودتان بخوانید. External link, opens in new window.