اس اف ای SFI

آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین در sfi یک نوع معلومات دانش بنیادی به زبان سویدنی رابرای شما میدهد.
در این جاشما طریقه برقرار نمودن ارتباطات شفاهیِ، کتبی را در زندگی روزمره تان، ویا درداخل اجتماع ومحل کارتان خواهید آموخت.
کسانیکه قادربه خواندن ونویشتن به زبان مادری خود نیستند، درین جا فرصت آنرا دارند که بیاموزند.
Sfi برای تمام کسانیکه بالای شانزده سال سن دارند باز است.

 

آماده سازی مقدماتی برای SFI

شما دراینجا بحیث دانش آموزشروع به تحصیل زبان سویدنی میکنید. در SFI ما برای شرکت کننده گان یک مدت کوتاه مهارتهای زبان سویدنی را آموزش میدهیم. در یک دوره آموزش مختصروفشرده بین دانش آموزان بصورت گروهی وانفرادی تمرینات انجام میشود. پس ازبررسی میزان استعداد دانش آموزان، برای سطوح مختلف آموزشی طبقه بندی وزمان بندی شده و آماده SFI میشوند. زمانیکه اطلاعات تکمیل وشفاف شد، که چه کسانی برای کدام دوره آموزشی باتوجه به میزان استعداد شان آماده اند؛ شروع به تحصیل در SFI می نمایند.

 

سطوح اس اف ای SFI

Sfi سه مسیر مختلف برای آموزش زبان سوئدی دارد.

مسیر آموزشی یک هدف، کسانی هستند که قادر به خواندن ونویشتن به زبان مادری خود نیستند؛ یا افرادی که یک مدت کوتاهی تحصیل کرده اند.مسیر سوم هدف، آنهایی است که دارای تحصیلات بیشتری هستند.

شما درطول هفته حداقل15ساعت زمان برای آموختن علم ودانش دارید، وکارنامه تحصیلی تان بین حروف A وF نمره بندی شده است، که بعد ازاتمام هرکورس آموزشی بالاترین نمره A وF فقط بیان گراین است که شما قبول شده اید.

Sfi میتواند بک ترکیب بطور مثال برای مهیا ساختن زمینه کار، کار آموزی یا سایر آموزشها درداخل شاروالی وآموزش های بزرگسالان باشد.

Sfi همکاری نزدیک با اداره کارArbetsförmedlingen و (Redo Resurscentrum) دارد.

اداره کار مسئول پرداخت هزینه (Etablering) به دانش آموزان درسویدن بوده، این به آن معنی است، هزینه را که دانش آموزان از خدمات اشتغال دریافت خواهند کرد.

چگونگی خدمات کارآموزی، شغل وحرفه درSfi ورود به بازارکار دانش آموزان، با موافقت اداره کار انجام میشود.

هریک ازدانش آموزان بزرگسال دارای یک مددکاراجتماعی (Handläggare) برای رسیدکی به اموراداری شان دراداره کارهستند.

دراین جا همه دانش آموزان این فرصت را دارند که بخواهند درسطح D قبول شوند، ومدرک آنرابدست بیاورند، سپس برای ادامه تحصیل به (سویدنی زبان دیگر) (SAS) اتقاع پیدا کنند یا اینکه خارج از SFI به کارآموزی یا کاربپردازند.

درباره اس اف ای SFI بیشتربه زبان خودتان بخوانید. External link, opens in new window.