چگونه سودیرهامن Söderham مدیریت میشود

Kommunfullmäktige شورای تصمیم گیرنده کمون بالاترین مقام تصمیم گیری سیاسی شورای شهرسودیرهامن است که توسط 49 نماینده منتخب انتخاب میشوند. آنها اهداف ودستورالعمل های مربوط به فعالیت های شاروالی را تعین میکنند.
جلسه شورای تصمیم گیری کمون در روزهای دوشنبه آخر هر ماه ساعت 18:00 در تالار شهر Rådhuset (رود هوس) برگزار میشود.

 

Kommunstyrelsen هیئت مدیره کمون مسئول اجرائات وپیگیری تصمیمات است.

به عنوان یک حمایت، شورای شاروالی مدیریت ـ Kommunstyrelseförvaltningen

هیئت مدیره شهری است، که با مدیریت وهماهنگی همه فعالیت های شهری فعالیت میکند. هراداره توسط یک کمیته سیاسی رهبری میشود.

عملیات روزانه توسط ادارات مختلف شاروالی انجام میشود:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

مسئول مراقبت شخصی وخانوادگی است. وکمک های مالی، مراقبت از کودکان، مراقبت از جوانان وبزرگسالان، مشاوره، خدمات مهاجر، الکل وپیشگیری از موادمخدر رامدیریت میکند.

Barn- och utbildningsförvaltningen

مسئول کودکستان، مراقبت از کودکان در اوقات فراغت در مکتب، صنف آمادگی، مکتب ابتدایی، ومکتب ابتدایی ویژه کودکان که ناتوانی یاد گیری دارند، ومکاتب فرهنگی است.

Bygg- och miljöförvaltningen

مسئول محیط زیست، کنترول بهداشت (صحت عامه)، کنترول مواد غذایی ومجوز های ساختمانی است.

فرهنگ ـ ومدیریت فرهنگی واجتماعی

مسئولیت برنامه ریزی و توسعه مسائل فرهنگی واوقات فراغت خدمات جاده ها، خیابانها، پارکها ورژیم غذایی را به عهده دارد.

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

مسئولیت برنامه ریزی وتوسعه مسائل فرهنگی وسوالات درمورد اوقات فراغت، خدمات جاده ها، خیابان ها، پارکها ورژیم غذایی را به عهده دارد.

Omvårdnadsförvaltningen

مسئول مراقبت از سالمندان وافراد معلول، مسئول مراقبت در منزل، مراقبت ونگهداری مسکن وکمک های شخصی، مسئول مراقبت های صحی میباشد.

Överförmyndarenheten

قیم ها وسرپرست ها را چک وکنترول میکند، مسئولیت کودکان زیر سن وافراد زیر سن وافراد مجازکه باید به طورناعادلانه رفتارنکنند.