مکتب لیسه استفان Staffangymnasiet

چگونه میتوانید مریضی تان را به مکتب اطلاع دهید.

اگر یک محصل به مکتب رفته نمیتواند باید حتما دلیل غیرحاضری خودرا قبل از ساعت 09.30 قبل ازظهراز طریق این دو گزینه های بعدی به مسئولین مکتب خود اطلاع رسانی نماید.

1ـ ازطریق انترنت Skolplatsenexternal link, opens in new window به مکتب گزارش کنید.

 2- ازطریق نمبر تلیفون 20 11 454 - 010 به اطلاع مسئولین مکتب تان برسانید.

اگر شما در طول روز درساعات درسی مجبورهستید باید مکتب را ترک نموده به خانه بروید، در این صورت خود تان شخصا مربی یا معلم تان که قبلا ساعت درسی آو بوده یا اینکه معلم بعدی که ساعت درسی دارد را مطلع سازید. یا اینکه یک پیام کتبی برای مربی یا معلم تان بفرستید.

اگر شما زیر 18 سال سن دارید درساعات درسی در مکتب حضور ندارید، یا اینکه شما بدون دلیل قانونی در مکتب حاضر نیستید، مدیر مکتب با سر پرست تان تماس گرفته درین مورد صحبت خواهد کرد.

اگر محصل مریض است، یا به هر دلیل بیشتراز پنج روزغیرحاضری داشته باشد باید با پرستار مکتب تماس گرفته در مورد آن صحبت کنید.