چگونه شما میتوانید از Unikum استفاده نمایید

در سیتم اینترنتی (Unikum ) والدین می توانند چگونگی رشد فکری فرزندان شانرا تماشا نمایند.

در شهرسودیرهامن همه کودکان ودانش آموزان میتوانند درUnikum یک حساب کاربری داشته باشند.

برای دسترسی آسانتر فرزندان تان درین صفحات ازطریق بانک آی دی (Bank-Id)

درUnikum.net وارد شوید یا برنامه مذکوررا دانلود نمائید.

درصورت عدم دسترسی به کارمندان (Bank-Id) به سیستم دیگری وارد شوید.

• در www.unikum.net وارد شوید.

• پس ازورود به ”Logga in” کلیک نموده رویش های دیگری را انتخاب نمایید.

• میتواند شهرداری سودیرهامن را انتخاب نمایید.

• میتوانید Bank-Id راانتخاب نمایید.

• میتوانید آماده برای استفاده را انتخاب نمایید.

هنگامیکه شما به سیستم وارد میشوید لطفا اطلاعات تماس و ایمیل آدرس درمورد پیام های منحصر به فرد برای Unikum اطلاع داده شود.

نوت! همچنین دراین جا شما میتوانید درسیتم (Unikum ) فلم های خوب و مورد علاقه خودرا جستجو وپیدا کنید. External link, opens in new window.