دانشگاه ها و تحصیلات عالی Universitet och högskola

آموزشگاه تحصیلات عالی یا یک دانشگاه، Universitet och högskola شما میتوانید یک پروگرام یا کورس مستقل را؛ بعد ازاتمام مکتب لیسه تحصیل نماید.
برای شروع به تحصیل نیاز به مدرک تحصیلی مکتب شما(شهاد تنامه لیسه یا دیپلم) میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد آموزشهای بزرگسالان Universitet och högskola درینجا به زبان خود بیشتربخوانید. External link, opens in new window.