دانشک‍ده صنعتی Yrkeshögskola

در فاکولته تخنیکی Yrkeshögskola شما می توانید، دریک رشته تخنیکی تحصیل نمایید. این دوره تحصیلی پس ازدوران لیسه ومعمولا بین یک تا سه سال است. بخش تئوری درمکتب وکارعملی آن درمحیط کارمرتبط به رشته ی تحصیلی اعمال میگردد . هیچگونه محدودیت سنی برای فاکولته صنعتی یا تخنیکی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتردر مورد فاکولته تخنیکی Yrkeshögskola دراینجا به زبان خودتان بخوانید. External link, opens in new window.