Så styrs Söderhamn

Kommunfullmäktige är Söderhamns kommuns högsta politiskt beslutande organ med 49 folkvalda ledamöter. De fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden klockan 18.00 i Rådhuset
Kommunstyrelsen ansvarar för att besluten genomförs och följs upp.

Som stöd har kommunstyrelsen en förvaltning - Kommunstyrelseförvaltningen, som arbetar med ledning och samordning av all kommunal verksamhet.

Varje förvaltning leds av en politisk nämnd.

Den dagliga driften utförs av kommunens olika förvaltningar:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ansvarar för individ-och familjeomsorg. Hanterar ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt kulturskola.

Bygg- och miljöförvaltningen
Ansvarar bland annat för miljö, hälsokontroll, livsmedelskontroll och bygglov.

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Ansvar för planering och utveckling av kultur- och fritidsfrågor. Service av vägar, gator, parker samt för kostverksamhet.

Omvårdnadsförvaltningen
Ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade. Ansvarar för hemtjänst, vård- och omsorgboenden och personlig assistans. Ansvarar en del hälso- och sjukvård.

Överförmyndarenheten
Kontrollerar förmyndare och gode män. Ansvarar för att omyndiga barn eller myndiga personer inte ska behandlas orättvist.